pijl

Samenwerking

Fundament heeft geenszins de intentie taken of inzet van professionele en andere hulpverlenende instanties over te nemen. Daar waar nodig vindt altijd doorverwijzing naar noodzakelijke of reeds bestaande hulpverlening plaats. Het centrum streeft ernaar juist een verbindende en aanvullende voorziening te zijn op het aanwezige aanbod met een eigen focus op consuminderen en energiebesparing en minst draagkrachtigen hierin te stimuleren en ondersteunen.